Sigurimi i Jetës për Hua

Polica e Sigurimit të Jetës për Hua është një instrument sigurimi që ofrohet për personat që marrin kredi në bankë. Ky sigurim mbulon rrezikun e vdekjes së personit të siguruar pa asnjë kufizim territorial. Në rast vdekje të të siguruarit Albsig Jetë merr përsipër detyrimin e plotë financiar ndaj Bankës / Institucionit kredidhënës për huanë e pashlyer duke krijuar mbrojtje financiare për familjarët  apo ortakët e biznesit të të siguruarit.

Ky sigurim ofrohet për personat me moshë nga 18 deri 65 vjeç, pavarësisht nëse është apo jo kriter në kontratën e kredisë. Shuma e sigurimit që shënohet në policë si rregull është e barabartë me vlerën e kredisë së marrë.  Primi i sigurimit llogaritet duke marrë në konsideratë moshën, gjininë, gjëndjen shëndetësore të personit të siguruar dhe shumën e kredisë së lëvruar.

Kushtet e Kontratës

Polica e Sigurimit të Jetës për Hua është një instrument sigurimi që ofrohet për personat që marrin kredi në bankë. Ky sigurim mbulon rrezikun e vdekjes së personit të siguruar pa asnjë kufizim territorial. Në rast vdekje të të siguruarit Albsig Jetë merr përsipër detyrimin e plotë financiar ndaj Bankës / Institucionit kredidhënës për huanë e pashlyer duke krijuar mbrojtje financiare për familjarët  apo ortakët e biznesit të të siguruarit.

Ky sigurim ofrohet për personat me moshë nga 18 deri 65 vjeç, pavarësisht nëse është apo jo kriter në kontratën e kredisë. Shuma e sigurimit që shënohet në policë si rregull është e barabartë me vlerën e kredisë së marrë.  Primi i sigurimit llogaritet duke marrë në konsideratë moshën, gjininë, gjëndjen shëndetësore të personit të siguruar dhe shumën e kredisë së lëvruar.

Kushtet e Kontratës

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?