Sigurimi i Jetës për Hua

  • Home
  • Sigurimi i Jetës për Hua
sigurimi i shendetit

SIGURIMI I JETËS PËR HUA

Polica e Sigurimit të Jetës për Hua është një instrument sigurimi që ofrohet për personat që marrin kredi në banke. Ky sigurim mbulon rrezikun e vdekjes së personit të siguruar pa asnjë kufizim territorial. Në rast vdekje të të Siguruarit, Albsig Jetë sh.a. merr përsipër detyrimin e plotë financiar ndaj Bankës/Institucionit Kredidhënës për huanë e pashlyer duke krijuar mbrojtje financiare për familjarët apo ortakët e biznesit të të Siguruarit.

Ky sigurim ofrohet për personat me moshë nga 18 deri 65 vjeç, pavarësisht nēse është apo jo kriter në kontratën e kredisë. Shuma e sigurimit që shënohet në policë si rregull është e barabartë me vlerën e kredisë së marrë. Primi i sigurimit Ilogaritet duke marrë në konsideratë moshën, gjininë, gjendjen shëndetësore të personit të siguruar dhe shumën e kredisë së lëvruar.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?