Sigurimi i Jetës për Hua

Polica e Sigurimit të Jetës për Hua është një instrument sigurimi që ofrohet për personat që marrin kredi në bankë. Ky sigurim mbulon rrezikun e vdekjes së personit të siguruar pa asnjë kufizim territorial. Në rast vdekje të të siguruarit Akbsug Jetë merr përsipër detyrimin e plotë financiar ndaj Bankës / Institucionit kredidhënës për huanë e pashlyer duke krijuar mbrojtje financiare për familjarët  apo ortakët e biznesit të të siguruarit.

Ky sigurim ofrohet për personat me moshë nga 18 deri 65 vjeç, pavarësisht nëse është apo jo kriter në kontratën e kredisë. Shuma e sigurimit që shënohet në policë si rregull është e barabartë me vlerën e kredisë së marrë.  Primi i sigurimit llogaritet duke marrë në konsideratë moshën, gjininë, gjëndjen shëndetësore të personit të siguruar dhe shumën e kredisë së lëvruar.

Kushtet e Kontratës

Polica e Sigurimit të Jetës për Hua është një instrument sigurimi që ofrohet për personat që marrin kredi në bankë. Ky sigurim mbulon rrezikun e vdekjes së personit të siguruar pa asnjë kufizim territorial. Në rast vdekje të të siguruarit Akbsug Jetë merr përsipër detyrimin e plotë financiar ndaj Bankës / Institucionit kredidhënës për huanë e pashlyer duke krijuar mbrojtje financiare për familjarët  apo ortakët e biznesit të të siguruarit.

Ky sigurim ofrohet për personat me moshë nga 18 deri 65 vjeç, pavarësisht nëse është apo jo kriter në kontratën e kredisë. Shuma e sigurimit që shënohet në policë si rregull është e barabartë me vlerën e kredisë së marrë.  Primi i sigurimit llogaritet duke marrë në konsideratë moshën, gjininë, gjëndjen shëndetësore të personit të siguruar dhe shumën e kredisë së lëvruar.

Kushtet e Kontratës

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 42254664

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?