Historiku

Albsig Jetë sh.a. është Shoqëri aksionere me seli në Rrugën e “Barrikadave” në Tiranë,  themeluar (licensuar) më 19.08.2019, në Tiranë me Kapital themeltar 402.000 000 000 lekë. Albsig Jetë ka si qëllim ofrimin dhe kryerjen e aktiviteteve të sigurimit të jetës, në përputhje me legjislacionin në fuqi në fushën e sigurimeve në Shqipëri dhe veprimtari të tjera të lejuara nga legjislacioni në fuqi. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe, të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira ose vënien e hipotekave që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë. Të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë.

Albsig Jetë sh.a. është Shoqëri aksionere me seli në Rrugën e “Barrikadave” në Tiranë,  themeluar (licensuar) më 19.08.2019, në Tiranë me Kapital themeltar 402.000 000 000 lekë. Albsig Jetë ka si qëllim ofrimin dhe kryerjen e aktiviteteve të sigurimit të jetës, në përputhje me legjislacionin në fuqi në fushën e sigurimeve në Shqipëri dhe veprimtari të tjera të lejuara nga legjislacioni në fuqi. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe, të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira ose vënien e hipotekave që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë. Të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë.

Vizioni Ynë

Ne do të aplikojmë standarde të larta në lidhje me integritetin dhe përgjegjshmërinë e punës sonë. Ne do të jemi një ndër kompanitë lider në tregun shqiptar të sigurimeve të jetës, sukses që do të arrihet falë përkushtimit të vazhdueshëm ndaj klientëve të shoqërisë Albsig Jetë sha, inovacionit, eficences operacionale, shërbimit të shpejtë dhe profesionalizmit të stafit tonë.

Misioni Ynë

Ne do të ofrojmë produkte inovative në tregun e sigurimeve të jetës, duke përmbushur standardet etike dhe profesionale të grupit, pjese e të cilit përfaqësojmë, shoqëruar me përfitime të qëndrueshme për klientët dhe bashkëpunëtorët tanë. Ne do jemi pranë jush dhe do ju shërbejmë gjatë dhe pas sigurimit të jetës.

Vizioni Ynë

Ne do të aplikojmë standarde të larta në lidhje me integritetin dhe përgjegjshmërinë e punës sonë. Ne do të jemi një ndër kompanitë lider në tregun shqiptar të sigurimeve të jetës, sukses që do të arrihet falë përkushtimit të vazhdueshëm ndaj klientëve të shoqërisë Albsig Jetë sha, inovacionit, eficences operacionale, shërbimit të shpejtë dhe profesionalizmit të stafit tonë..

Misioni Ynë

Ne do të ofrojmë produkte inovative në tregun e sigurimeve të jetës, duke përmbushur standardet etike dhe profesionale të grupit, pjese e të cilit përfaqësojmë, shoqëruar me përfitime të qëndrueshme për klientët dhe bashkëpunëtorët tanë. Ne do jemi pranë jush dhe do ju shërbejmë gjatë dhe pas sigurimit të jetës.

Ndryshimi i vërtetë i jetës vjen nga ndryshimi i mendjes dhe Albsig Jetë sh.a., vjen me paketa sigurimesh të specifikuara vetëm për ju.

Kuadri Ligjor  

 

Shoqëria Albsig Jetë sh.a. është regjistruar në QKR me NIPT L92019017V në mbështetje të Vendimit Të bordit te AMF-së nr 171, datë 13.09.2019 do të ushtrojë veprimtari sigurimi jetë, në mbështetje të ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, në këto klasa sigurimi: 

 

Klasat e Sigurimit

 

Bazuar në Licencën Nr. 8/2004, datë 22.06.2012, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Albsig Jetë sh.a. ushtron veprimtarinë për kryerjen e sigurimeve përkatësisht në klasat:

 •  Klasa 19: “Sigurim Jetë – Vdekje”
 •  Klasa 20: “Sigurimi Martesë Lindje” 
 •  Klasa 21: “Sigurimi Jetë i Lidhur me Fondin e Investimit”
 • Klasa 22: “Sigurimi i Administrimit të Fondeve Kolektive”
 • Klasa23: “Sigurim Shtesë”

 

 

 

Kuadri Ligjor

Shoqëria Albsig-Jetë.sh.a është regjistruar në QKR me NIPT L92019017V në mbështetje të Vendimit Të bordit te AMF-së nr 171, datë 13.09.2019 do të ushtrojë veprimtari sigurimi jetë, në mbështetje të ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, në këto klasa sigurimi:

Klasat e Sigurimit

 • Bazuar në Licencën Nr. 8/2004, datë 22.06.2012, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare,
 • Albsig Jete sh.a. ushtron veprimtarinë për kryerjen e sigurimeve përkatësisht në klasat:
 •  Klasa 19, “Sigurim Jetë – Vdekje”
 •  Klasa 20: Sigurimi Martese Lindje 
 •  Klasa 21: Sigurimi Jete I lidhur me fondin e investimit.
 • Klasa 22:Sigurimi I administrimit te fondeve kolektive
 • Klasa23: Sigurim shtesë

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?