Sigurim Jete i Studentit Jashtë Shtetit

Sigurimi i Jetës Unit Linket është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me fondet i investimit. Nëpërmjet këtij sigurimi, çdo individi i i ofrohet mundësia që të sigurojë jetën për periudha të ndryshme kohe duke i  ofruar njëkohësisht mundësinë e pjesëmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku të ndryshme sipas zgjedhjes së tij.

Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili kërkon të kombinojë mbrojtjen financiare që ofron sigurimi i jetës (për familjen/ pasardhësit) me mundësinë e përfitimit të të ardhurave nëpërmjet pjesmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku/fitimi të zgjedhura nga ai vetë.

Sigurimi i Jetës Unit Linket është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me fondet i investimit. Nëpërmjet këtij sigurimi, çdo individi i i ofrohet mundësia që të sigurojë jetën për periudha të ndryshme kohe duke i  ofruar njëkohësisht mundësinë e pjesëmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku të ndryshme sipas zgjedhjes së tij.

Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili kërkon të kombinojë mbrojtjen financiare që ofron sigurimi i jetës (për familjen/ pasardhësit) me mundësinë e përfitimit të të ardhurave nëpërmjet pjesmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku/fitimi të zgjedhura nga ai vetë.

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 254770

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V