Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve të Minatorit

Sigurimi Jetë dhe aksidente për minatorin ofron mbrojtje financiare për të siguruarin për çdo dëmtim trupor apo paaftësi të shkaktuar nga mjete të rastit ose nga pakujdesia. Ky sigurim ofrohet për punonjësit e për personat me moshë deri 65 vjeç për rreziqet e poshtëshënuara;

 

  • Vdekja të siguruarit për shkaqe natyrore apo aksidentale;
  • Vdekja të siguruarit për shkaqe aksidentale;
  • Paaftësia e përherëshme si pasojë e aksidentit;
  • Paaftësia e përkohëshme si pasojë e aksidentit;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin e dëmtimit nga aksidenti.

Sigurimi Jetë dhe aksidente për minatorin ofron mbrojtje financiare për të siguruarin për çdo dëmtim trupor apo paaftësi të shkaktuar nga mjete të rastit ose nga pakujdesia. Ky sigurim ofrohet për punonjësit e për personat me moshë deri 65 vjeç për rreziqet e poshtëshënuara;

  • Vdekja të siguruarit për shkaqe natyrore apo aksidentale;
  • Vdekja të siguruarit për shkaqe aksidentale;
  • Paaftësia e përherëshme si pasojë e aksidentit;
  • Paaftësia e përkohëshme si pasojë e aksidentit;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin e dëmtimit nga aksidenti.

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 254770

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V